نشست«زنان و تجدید نظر در تاریخ هنر» با سخنرانی حمید سوری برگزار ی شود.

به گزارش پرس شیعه، به همت گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانی علمی «زنان و تجدید نظر در تاریخ هنر» برگزار می شود.

سخنران این نشست حمید سوری است.

نشست «زنان و تجدید نظر در تاریخ هنر» چهارشنبه ۲۵ مهر ۹۷ساعت: ۱۳ الی ۱۵ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.