رئیس شورای جمعیت الوفاق بحرین از دبیرکل زندانی این جمعیت به عنوان ملوان کشتی انقلاب مردمی یاد کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ جمیل کاظم رییس شورای جمعیت الوفاق بحرین نسبت به ادامه حبس شیخ علی سلمان دبیرکل این جمعیت اعتراض کرد و گفت که بازداشت وی نمی تواند از عزم و اراده ملت بحرین برای ادامه اعتراض ها تا رسیدن به مطالب مشروع خود بکاهد.

وی افزود: آزادی شیخ علی سلمان یک خواسته ملی به شمار می آید و عدم پذیرش این خواسته نیز نمی تواند هدف نظام از زندانی کردن وی را محقق سازد.

جمیل کاظم تصریح کرد: شیخ علی سلمان ملوان کشتی ملی و مسالمت آمیز و مطالبات مشروع ملت بحرین است، اما این مساله نمی تواند اعتراضات مردمی را متوقف کند.

عضو ارشد جمعیت الوفاق اظهار داشت که شیخ علی سلمان به وجدان و قلب تپنده ملت در زمینه دوستی، ملی گراییف تسامح و عدالت طلبی مبدل شده است.