فرزند رئیس جمهور پاکستان از نقش آمریکا در ترور رهبر شیعیان این کشور خبر داد و گفت که هدف از جنایت، جلوگیری از تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر پاکستان بود.

به گزارش پرس شیعه؛ اعجاز الحق فرزند ضیاء الحق رییس جمھور سابق پاکستان در سخنانی از جنایت آمریکا در شھادت حجت الاسلام والمسلمین سید عارف حسین حسینی رھبر سابق شیعیان پاکستان پردہ برداشت.

وی با اشارہ به شایعات موجود در کشور که حجت الاسلام والمسلمین سید عارف حسین حسینی را پدر وی شھید کردہ است، گفت: اوضاع کشور در آن زمان طوری بود که مردم به پدر من «ضیاء الحق رییس جمھورسابق پاکستان» شک کردند با این که ایشان یکی از دوستداران امام خمینی (رہ) بودہ است.

اعجاز الحق با اشارہ به سخنان ضیاء الحق که دیدار امام خمینی (رہ) به او نیروی جدید می بخشد، افزود: پدرم از امام خمینی (رہ) متاثر بودہ و ایشان را دوست داشت، به ھمین دلیل به حجت الاسلام والمسلمین سید عارف حسین حسینی ھم که مورد تایید امام خمینی (رہ) بود، احترام فراونی قائل بود.

وی با بیان این که کشور ھمیشه تحت تاثیر و نفوذ دستگاہ امنیتی آمریکا بودہ است، تصریح کرد: آمریکا از ترس این که انقلاب اسلامی ایران به رھبری حجت الاسلام والمسلمین سید عارف حسین حسینی در خاک پاکستان برسد، ایشان را به کمک یکی از کشورھای عربی ترور کرد.