مبارزه با افراط‌ گرایی، موضوعی است که ذهن بسیاری از سران تشکل‌ های اسلامی را به خود مشغول ساخته، از این رو رئیس شورای مفتیان روسیه، به تشکیل کمیته امنیت شورای تخصصی اقدام نموده است.

به گزارش پرس شیعه؛ مبارزه با افراط‌گرایی و سواستفاده از دین، موضوعی است که ذهن بسیاری از سران تشکل‌های اسلامی را به خود مشغول ساخته، از این رو رئیس شورای مفتیان روسیه، به تشکیل کمیته امنیت شورای تخصصی اقدام نموده است.

به دستور شیخ راویل عین الدین رئیس شورای مفتیان روسیه کمیته امنیت شورای تخصصی وابسته به شورای مفتیان روسیه تشکیل شد.

این کمیته به منظور تهیه و تدوین ایدئولوژی و راهبردهای دفاع از حقوق و منافع مسلمانان در روسیه با احتساب شرایط دکترین اجتماعی مسلمانان کشور و نظریه واحد سیاست دولتی در خصوص مبارزه با تروریسم و رویارویی با انواع پدیده­های افراط­گرایی، اتحاد جامعه اسلامی روسیه در چارچوب سازمان­های متمرکز دولتی و همچنین حفظ صلح و آرامش اقوام و ادیان در قلمروی فدراسیون روسیه تشکیل شده است.

ایسیمبایف سعید محمد عبدالحمیدویچ، کهنه سرباز چندین عملیات و درجه دار نیروهای ویژه روسیه مدیریت کمیته را بر عهده خواهد داشت.

یکی از اصلی­ ترین وظایف این کمیته تامین محتوای خبری و تحلیلی در حوزه امنیت و مقابله با تروریسم، افراط­گرایی، و دفاع از حقوق و منافع مسلمانان و زندگی دینی آنها طبق قانون اساسی و اختیارات شورای مفتیان در سیاست­های داخلی و خارجی است.