موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران به پژوهشگران فرهیخته دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت گرنت تحقیقاتی می دهد.

به گزارش پرس شیعه، ششمین فراخوان طرح های گرنت پژوهشگر فرهیخته (آبان ماه ۹۷) از سوی موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) منتشر شد.

سازمانه مدیریت پژوهش موسسه نیماد از روز اول آبان تا ۳۰ آبان ۹۷ آماده ثبت طرح های پژوهشگران واجد شرایط دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت در کشور که براساس بانک اطلاعاتی Scopus دارای H-Index برابر با ۱۵ و بالاتر (با حذف خوداستنادی) هستند، است.

این مدت تمدید نخواهد شد. اطلاعات بیشتر در بخش گرنت های تحقیقاتی/ گرنت پژوهشگران فرهیخته در وب سایت موسسه نیماد اعلام شده است.

پژوهشگر باید عضو هیات علمی شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بوده و طبق فهرست سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی وزارت متبوع دارای H-Index برابر با ۱۵ و یا بالاتر (با حذف خوداستنادی) بر اساس بانک اطلاعاتی Scopus باشد.

طبق شرایط جدید این گرنت هر متقاضی در آن واحد می تواند حداکثر دو گرنت پژوهشگر فرهیخته در حال اجرا در موسسه نیماد داشته باشد. چنانچه افراد واجد شرایط یک گرنت در حال اجرا داشته باشند می توانند طرح پژوهشی جدیدی را برای دریافت گرنت دوم ارائه کنند.