یکی از روحانیان اهل تسنن پاکستان حمله بهپادهای آمریکایی و کشتار مردم بی گناه این کشور را به شدت محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ سید ریاض حسین شاہ، دبیر جماعت اھل سنت پاکستان در سخنانی سکوت دولتمردان پاکستان را نسبت به حمله پھپاد ھای آمریکا در خاک این کشور به شدت محکوم کرد.

وی با بیان این که آمریکا با ادعای دوستی با پاکستان مردم این سرزمین را به خاک و خون کشیدہ است، گفت: آمریکایی ھا مدعی دوستی با مسلمانان جھان هستند اما در عمل ثابت کردہ اند که دشمن ملت ھای مسلمانند.

سید ریاض حسین شاہ اتحاد و ھمبستگی ملت ھای مسلمان را تنھا راہ مقابله با تروریسیم و سیاست ھای استکباری آمریکا، اسرائیل و کشورھای غربی دانست و افزود: آمریکا که مدعی خدمت به مسلمانان است، خون بسیاری از آنان را در طول تاریخ جاری ساخت.

وی با بیان این که قدرت ھای شیطانی علیه اسلام و پاکستان در حال فعالیت هستند تأکید کرد که آمریکا قصد بی ثبات کردن کشور پاکستان را دارد.

این روحانی اهل سنت با اشارہ به این که مسلمانان با توسل و عمل به قرآن کریم اختلافات مذھبی و نژادی را کنار بگذراند، ادامه داد: اختلاف ملت ھای مسلمان موجب ذلت و تضعیف اسلام است.