شیخ الدیهی گفت: ما بر این باوریم که لبخند شیخ سلمان پس از این حکم ظالمانه یک پیروزی بزرگ معنوی را برای ایشان و یک شکست تاریخی را برای دشمنان شیخ رقم زد.

به گزارش پرس شیعه؛ در پی تشدید حکم شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین از ۴ سال به ۹ سال، شیخ حسین الدیهی جانشین دبیرکل الوفاق گفت: محکوم ساختن شیخ علی سلمان به منزله محکوم ساختن عدالت و مساوات و محکوم ساختن مبارزه با تبعیض و طایفی گری و اراده مردم است و به نظر ما چنین حکمی به معنای پیروزی شیخ سلمان و شکست نظام است و به همه ثابت می کند چه کسی برحق است.

الدیهی افزود: مدت زندان شیخ سلمان چه ۹ سال و چه ۹۰ سال باشد، اینها چیزی نیست به جز یک سری اعداد و ارقام که برای مردم هیچ معنایی ندارد، چون آنها می دانند حتما پیروز خواهند شد و خشم عمومی علیه آل خلیفه به خاطر این حکم ظالمانه افزایش یافته و همه با این حکم مخالفند و همین موجب تقویت انقلاب مردم می شود.

وی افزود: باقی ماندن دبیرکل الوفاق در زندان به این معنا است که یک انتفاضه در بحرین جریان دارد و مردم از حقوق خود محروم شده و خواستار رسیدن به حقوق خود هستند و ما بر این باوریم که لبخند شیخ سلمان پس از این حکم ظالمانه یک پیروزی بزرگ معنوی را برای ایشان و یک شکست تاریخی را برای دشمنان شیخ رقم زد.