مراسم کلنگ زنی مرکز اتحاد اسلامی و مسجد جامع الحسن در لاهور پاکستان برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ مراسم کلنگ زنی مرکز اتحاد اسلامی و مسجد جامع الحسن در منطقه بوستان ارشد لاھور پاکستان، با حضور علما، روسای نھادھا، شخصیت ھای فرھنگی و سیاسی ، اصحاب رسانه و دیگر شخصیت ھای برجسته این کشور برگزار شد.

صاحب زادہ حامد رضا رییس مجمع اتحاد اھل سنت پاکستان در سخنان خود گفت: با تاسیس مرکز اتحاد اسلامی، تبلیغ ناب محمدی در کشور و مقابله با گروہ ھای تکفیری سرعت خواھد یافت.

وی با بیان این که مساجد نقش مهمی در تبلیغ اسلامی دارند، افزود: پیامبر اسلام(ص) جنبش مدنی خود را از مسجد آغاز کرده و تا هنگامی که زنده بودند از مسجد به عنوان پایتخت حکومت اسلامی و مرکز حکومت استفادہ می کردند.

رییس مجمع اتحاد اھل سنت پاکستان ادامه داد: امیدواریم این مرکز به یکی از مهمترین ترویج کنندگان آموزه ھای واقعی و ناب اسلامی در پاکستان و جھان مبدل شود.