کتاب «تراژدی جهان اسلام» محصول پژوهشی با موضوع گردآوری، تدوین و بررسی و نقد اسناد، گزارش ها و تحلیل‌های سفرنامه‌نویسان، مستشرقان و ایران شناسان غیر مسلمان دربارۀ آیین‌های عزاداری شیعیان است.

به گزارش پرس شیعه، کتاب «تراژدی جهان اسلام» محصول پژوهشی با موضوع گردآوری، تدوین و بررسی و نقد اسناد (نوشتاری و تصویری) ، گزارش ها و تحلیل های سفرنامه نویسان، مستشرقان و ایران شناسان غیر مسلمان دربارۀ آیین های عزاداری شیعیان در ایران است. این کتاب دو بخش را شامل می شود:

این کتاب دو بخش را شامل می شود:

در بخش نخست، گزارش ها و توصیفات مبتنی بر مشاهدات ناظران خارجی از عزاداری در ایران به ترتیب زمانی و تفکیک هشت مقطع تاریخی تدوین و بررسی شده است؛

۱ – دورۀ صفویه

۲ – از زوال صفویه تا برآمدن قاجار

۳ – از آغاز قاجار تا میانۀ مشروطه

۴ – از میانۀ مشروطه تا نیمۀ اول سلطنت رضاشاه

۵ – سال های پایانی سلطنت رضاشاه

۶ – از آغاز سلطنت محمدرضا شاه تا آستانۀ انقلاب اسلامی

۷ – انقلاب اسلامی

۸ – جمهوری اسلامی

در این بخش مجموعاً ۲۹۰ گزارش و سند دربارۀ کیفیت عزاداری در ادوار مختلف بررسی شده که ۲۱۶ مورد آن ها گزارش مکتوب و ۷۲ مورد نیز تصویری است.

بخش دوم کتاب نیز به بررسی تحلیل ها، توصیفات غیر مشاهده ای و اسناد درجۀ دوم اختصاص یافته است. در مجموع کتاب حاضر آثار و آرای ۱۸۳ نویسنده و پژوهشگر در موضوع آیین های عزاداری در ایران بررسی شده است.

کتاب «تراژدی جهان اسلام» تالیف «محسنحسام مظاهری» با موضوع عزاداری شیعیان ایران به روایت سفرنامه نویسان، مستشرقان و ایران شناسان ازصفویه تا جمهوری اسلامی در  ۱۷۴۹ صفحه از سوی انتشارات آرما  با قیمت یک هزار و ۵۰۰ هزار ریال منتشر شده است.