اینکه برخی ها برای اعمال فشار بر نظام بحرین به آمریکا و انگلستان دل خوش می کنند یک توهم باطل است و ما از مردم می خواهیم خودشان دست به اقدام برنند و بر شدت انقلاب خود بیفزایند.

به گزارش پرس شیعه؛ جریان الوفاء الاسلامی بحرین با صدور بیانیه ای تشدید حکم زندان شیخ علی سلمان از ۴ سال به ۹ سال و تایید حکم اعدام شماری از جوانان بحرین را اقدامی دیوانه وار و انتقام جویانه توصیف کرد.

الوفاء در بیانیه خود با اشاره به استقبال وزیر امور خارجه انگلستان از اصلاحات در بحرین گفت: منظور انگلیسی ها از اصلاحات، افزایش اقدامات امنیتی و فشار بر مردم است و تردیدی نیست که این احکام ظالمانه دادگاه نیز با تایید انگلستان صادر شده، چون آنها همچنان بحرین را مستعمره خود می دانند و دوست دارند در این راستا از آل خلیفه به عنوان دست نشانده خود در بحرین حمایت کنند.

در این بیانیه آمده: اینکه برخی ها برای اعمال فشار بر نظام بحرین به آمریکا و انگلستان دل خوش می کنند یک توهم باطل است و ما از مردم می خواهیم خودشان دست به اقدام برنند و بر شدت انقلاب خود بیفزایند.