دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پژوهشگر برتر، مقاله برتر، محقق جوان برتر و فناور برتر سال را انتخاب می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در نظر دارد به منظور ارج نهادن به امر پژوهش و جهت ترغیب و تشویق محققین دانشگاه، پژوهشگران برتر، مقاله برتر، محقق جوان برتر و فناور برتر دانشگاه را انتخاب و در هفته پژوهش از آنها تقدیر کند.

تمامی اعضای هیات علمی، غیر هیات علمی (کارکنان) و دانشجویان متقاضی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد می توانند تا ۲۴ آبان ۹۷ فرم های مربوطه را تکمیل کرده و به همراه مستندات به مدیران مربوطه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تحویل دهند.

شرط ورود پژوهشگر به فرآیند انتخاب پژوهشگر برتر جهت اعضای هیات علمی، داشتن H-index برابر و بالای ۴ یا چاپ حداقل یک مقاله ISI به عنوان نویسنده اول یا مسئول در بازه زمانی مورد نظر است.

کارکنان مشمول این مورد نیستند.

ارزشیابی دانشجویان بر اساس بخشنامه جشنواره رازی کمیته تحقیقات دانشجویی کشوری صورت می گیرد.