برای نخستین بار، تصویری از رئیس جمهور سوریه در کنار خانواده، برادران و خواهرانش و فرزندان آنان منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، در این تصویر بشار اسد و همسرش در کنار ماهر اسد و همسرش؛ و خواهرشان بشری و همسر مرحومش آصف شوکت و مادرشان مرحوم انیسه مخلوف و فرزندانشان نشان داده شده اند.

این تصویر که به چند سال پیش مربوط می شود و شمار زیادی از اعضای خانواده اسد را در بر دارد، برای نخستین بار توسط خبرگزاری اوقات الشام منتشر شده است.

خانواده بشار اسد