مرحوم عارف کامل آیت الله میرزا علی اکبر مرندی در برخی از نامه‌هایش به علامه طباطبایی، نوشته بود: مرحوم استاد آقا قاضی ما را خسر الدنیا و الاخره کرده! نه از دین بهره‌ای داریم ونه از آخرت!

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله شیخ علی سعادت پرور می‌فرماید: مرحوم عارف کامل آیت الله میرزا علی اکبر مرندی در برخی از نامه‌هایش به علامه طباطبایی، نوشته بود: «مرحوم استاد آقا قاضی ما را خسر الدنیا و الاخره کرده! نه از دین بهره‌ای داریم ونه از آخرت!» و منظورش این بود که کسی که بوی آقای قاضی بدو خورده بود دیگر میل و رغبتی به دنیا و آخرت از خود نشان نمی‌داد و تنها غم و همّش رسیدن به «او» بود.
کتاب اسوه عارفان – ص ۱۷۸