اکثر مردم سوئیس با پیشنهاد پرداخت یارانه به همه شهروند مخالفت کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ ۷۸ درصد رای دهندگان سوئیسی که در همه پرسی درباره پرداخت یارانه به هر شهروند شرکت کردند رای منفی دادند. تنها ۲۲ درصد شهروندان با این طرح موافق بودند.

سوئیس اولین کشوری است که در آن درباره طرح پرداخت پول به شهروندان بدون کار کردن، برگزار می شود.

این پیشنهاد با مخالفت همه جریان های سیاسی در کشور و پارلمان مواجه شد.

براساس این طرح قرار بود به هر شهروند سوئیسی بالغ که به سن کار کردن رسیده باشد ٢۵۶٣ دلار و به هر کودک زیر ١٨ ماه نیز ۶۵٠ دلار پرداخت شود.

هیچ یک از سیاستمداران سوئیسی از این طرح حمایت نکردند و حتی یک حزب سیاسی هم با آن موافق نبود.

این طرح از این جهت در سوئیس به همه‌ پرسی گذاشته شد که ١٢۶ هزار امضا در حمایت از آن جمع آوری شده بود.

طبق قانون اساسی سوئیس، در صورتی که حداقل ۱۰۰ هزار نفر در سوئیس طرحی را امضا کنند این طرح پس از همه پرسی به قانون تبدیل می‌شود.