معاون سواد آموزی وزارت معارف افغانستان گفت: باید از دستاوردها و تجارب سازمان نهضت سواد آموزی ایران برای مردم افغانستان استفاده کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ محمد رحیمی در دیدار با رئیس سازمان نهضت سواد آموزی، ضمن تشکر از فرصت فراهم شده در ایران، اظهار کرد: امیدوارم از ظرفیت ها، دستاوردها و تجارب سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران برای افزایش سواد مردم افغانستان استفاده لازم و کافی را ببریم.

معاون سواد آموزی وزارت معارف افغانستان با بیان این که جمهوری اسلامی ایران دستاورد بسیار خوبی در باسواد کردن جمعیت کشور خود داشته است، تصریح کرد: طبق آمارهای بیان شده درصد باسوادی از ۴۸ درصد سال ۱۳۵۵ به ۹۵ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است و این افتخار بزرگی است که افغانستان هم می تواند از این تجربه استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت سواد درکشور افغانستان در جمعیت ۱۵ سال و بالاتر حدود ۴۰ درصد است و به عبارت دیگر حدود ۶۰ درصد جمعیت مذکور بیسواد و کم سواد هستند.

رحیمی در ادامه با بیان این که رئیس جمهورکشورمان «طرح بسیج ملی برای امحای بی سوادی» مطرح کرده اند، خاطرنشان کرد: طرح اولیه «طرح بسیج ملی برای امحای بی سوادی» آماده شده و امیدواریم با انسجام مراکز، محلات و بخش های مرتبط با سوادآموزی بتوانیم این طرح را اجرا کنیم.

معاون سوادآموزی وزارت معارف افغانستان در ادامه افزود: به دنبال به تصویب رساندن «طرح بسیج ملی برای امحای بی سوادی» هستیم و استفاده از تجارب کشورهای همسایه و دوست مانند هند، ژاپن و ایران می باشیم تا بتوانیم با بکارگیری تجارب و دستاوردها در اجرای «طرح بسیج ملی برای امحای بی سوادی»، با بی سوادی کشورمان مبارزه کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: براساس برنامه STG ما فرصت داریم تا سال ۲۰۳۰ یک برنامه خوب و پایه ای را برای امحای بی سوادی کشورمان تهیه و ارائه کنیم.

معاون سوادآموزی وزارت معارف افغانستان گفت: امیدوارم در این سفر با توجه به وجود پیوستگی زبانی، فرهنگی و دینی دو کشور از دستاوردهای خوب و تجارب نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با بی سوادی استفاده کنیم.