مقامات کرملین بر این باورند که گفتمان حاضر ناتوان از ارتقای سطح فهم و درک متقابل میان روسیه و ناتو است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری تاس، مقامات کرملین بر این باورند که روابط روسیه– ناتو همچنان از فقدان اعتماد رنج می برد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی رئیس جمهوری روسیه به رسانه ها گفت: «در حال حاضر بایستی فقدان اعتماد متقابل را [در روابط روسیه – ناتو] تصدیق نماییم».

سخنگوی رئیس جمهور روسیه در پاسخ به این پرسش که آیا نشست «شورای روسیه– ناتو» در آینده امکانپذیر خواهد بود، اظهار داشت: «گفتگوها در سطح سفراء در جریان است».

پسکوف در ادامه تصریح کرد: «این باور عمومی در میان مقامات کرملین وجود دارد که گفتمان حاضر ناتوان از ارتقای سطح فهم و درک متقابل (میان روسیه و ناتو) است».