نشست فلسفه به مثابه‌ مقاومت: مواجهە‌ی ماکیاولی و اسپینوزا با حضور دکتر فواد حبیبی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، نشست هم اندیشی «فلسفه به مثابه مقاومت: مواجهه ماکیاولی و اسپینوزا» با حضور «فواد حبیبی» به همت کانون فلسفی رای برگزار می شود.

این نشست روز یکشنبه ۱۸ آذرماه ۹۷ ساعت ۱۶  تالار فرودسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.