نیروهای عراقی، تمام جاده های منتهی به شهر رمادی را آزاد کردند.

به گزارش پرس شیعه، نیروهای عملیات مشترک در عراق، مناطق شرقی رمادی را به طور کامل آزاد کردند.
تلویزیون العراقیه با اعلام این خبر تاکید کرد که نیروهای مشترک، منطقۀ جادۀ بغداد – الخالدیه – رمادی را تحت کنترل خود درآوردند، و جاده رمادی بغداد پس از این عملیات گشوده شد.
بر پایه این گزارش، نیروهای مشترک، همزمان با آزادی جاده های منتهی به شمر رمادی، منطقه حصیبه الشرقیه را نیز آزاد کردند.