مسئولان امنیت عمومی در چین برای کاهش تقلب در امتحانات دبیرستان از نیروهای واکنش سریع کمک می گیرند.

به گزارش پرس شیعه؛ امتحانات متوسطه درچین، مقدمه ای برای ورود به دانشگاه است و این امتحانات در واقع، سرنوشت تحصیلی دانش آموز را مشخص می کند.

براساس این گزارش، چین تصمیم گرفته است عرصه را برکسانی که درامتحانات متوسطه تقلب می کنند، تنگ کند؛ بدین شکل که برای اولین مسئولیت نقل و انتقال سوالات و اوراق امتحانی و رساندن آن به دست کمیته های امتحانات به نیروهای واکنش سریع محول شده است و دست کم هشت افسر پلیس برهر کمیته نظارت دارند.

*** امتحانات متوسطه در چین

مسئولان امنیتی چین گفته اند دانش آموزانی را که به ضوابط امتحانات پایبند نباشند، بازداشت خواهند کرد و برای دانش آموزانی که حین ارتکاب تخلف و تقلب بازداشت شوند، مجازاتی برابر با هفت سال حبس درنظر گرفته خواهد شد.

یک گزارش رسانه ای محلی دراین هفته درچین حاکی از آن است که پلیس منطقه “هاینان” ۹ دانش اموز را درارتباط با فروش نمونه های غیرواقعی از سوالات امتحان بازداشت کرده است.

۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دانش آموز چینی درامتحانات متوسطه امسال شرکت می کنند.