علامه طباطبایی می خواستند لقب قاضی منحصراً به یگانه استاد ارجمندشان مرحوم حاج سید علی آقا قاضی منحصر گردد؛ و ایشان از جهت تکریم و تجلیل از مقام استاد، در شهرت و معروفیت، با وی شریک نباشند!

به گزارش پرس شیعه، علامه طهرانی می‌فرماید: حضرت علامه طباطبایی در ابتداء ورودشان به قم، به «قاضی» معروف بودند، چون از سلسله سادات قاضی مشهور در آذربایجان هستند؛ لیکن از نقطه نظر آنکه ایشان از سادات طباطبائی هستند، خود ایشان ترجیح دادند که به طباطبایی معروف شوند و اخیرا برای حقیر چنین منکشف شده است که شاید ایشان خواسته‌اند لقب قاضی منحصراً به یگانه استاد ارجمندشان مرحوم حاج سید علی آقا قاضی منحصر گردد؛ و ایشان از جهت تکریم و تجلیل از مقام استاد، در شهرت و معروفیت، با وی شریک نباشند!

کتاب اسوه عارفان – ص ۷۵