پلیس اسکاتلند، برای نیروهای مسلمان خود، لباس رسمی بر اساس حجاب طراحی کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ پلیس اسکاتلند، به منظور تشویق زنان مسلمان برای پیوستن به پلیس، لباس رسمی پلیس، بر پایه حجاب را تصویب کرد.

به نوشتۀ وبگاه انگلیسی”آی.نیوز” پلیس اسکاتلند اعلام کرد که قصدِ جذبِ ۶۵۰ تن از داوطلبان قومیت های غیراسکاتلندی را دارد تا نمایندۀ ۴ درصد از ساکنان سیاه پوست و آسیایی الاصلِ این کشور باشند.

پلیس اسکاتلند با معرفی این لباس جدید، درصدد جذب زنان مسلمان برای کار در سازمان پلیس با رتبۀ افسری است.

“فیل گورملی” رئیس نیروی انسانی پلیس در این خصوص گفت: اسکاتلند نخستین کشوری نیست که پلیس های باحجاب دارد، و این مساله در دیگر کشورها نیز دیده می شود.

“فهد بشیر” رئیس انجمن افسران پلیس مسلمان در اسکاتلند، ضمن استقبال این از این طرح، آن را گامی در مسیر درست ارزیابی کرد.