نخست وزیر عراق از انجام تغییرات اساسی در کابینه خود در آینده خبر داد.

به گزارش پرس شیعه، حیدر العبادی گفت که تغییراتی اساسی را در دولت به منظور تعیین وزیران تکنوکرات و متخصص انجام خواهد داد.
وی تصریح کرد: منافع عالی کشور ایجاب می کند که تغییراتی اساسی در کابینه انجام شود، که شامل تعیین شخصیت‌های کارکشته و تکنوکرات خواهد بود.
العبادی از مجلس نمایندگان و همه فراکسیون های سیاسی خواست تا در این مرحله حساس همکاری کنند.
نخست وزیر عراق بر تداوم شناسایی مراکز فساد در همه نهادهای دولتی تاکید کرد و گفت که در این زمینه از کارشناسان و مشاوران استفاده خواهد کرد.
وی افزود که در راستای ساختارسازی دوباره وزارتخانه ها، برای حذف مراکز زائد و پست ها و مناصب اضافی تلاش خواهد کرد.