نشست «بی تفاوتی اجتماعی در ایران» توسط انجمن جامعه شناسی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، نشست «بی تفاوتی اجتماعی در ایران» توسط انجمن جامعه شناسی برگزار می شود.

این نشست با سخنرانی مصطفی مهرآئین با موضوع کم اعتنایی در جامعه ایران «چگونه؟» و حسین شیخ رضایی با موضوع دلشردی در جامعه ایران «چرا؟» برگزار خواهد شد. مدیر این نشست نیز احمد بخارایی خواهد بود.

نشست فوق یکشنبه ۲۳ دی ماه ساعت ۱۳ الی ۱۵ در سالن جلسات انجمن جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.