رئیس کمیته امنیتی شورای استان دیالی تأکید کرد که ۳ خانواده از عضویت فرزندانشان در گروه تروریستی داعش خبر داده‌اند.

به گزارش پرس شیعه؛ صادق الحسینی گفت: این خانواده ها اطلاعات مهمی را درباره عضویت فرزندانشان در داعش ارائه کردند.
وی خاطرنشان کرد که این افراد از طریق ارتباط با بستگان داعشی خود به وسیلۀ شبکه‌های اجتماعی و یا تلفن، به داعش ملحق شدند.
الحسینی به شبکه سومریه نیوز گفت: این اقدام به منزلۀ شکستن دیوار ترسی است که ستون پنجم دشمن در خانواده‌ها ایجاد کرده است، زیرا آنان را با داستانهایی دربارۀ پیامدهای اطلاع دادن چنین مواردی ترسانده بودند.
الحسینی تأکید کرد: اقدام خانواده‌ها در اطلاع دادن عضویت یکی از فرزندان خود در گروه‌های تروریستی، آن خانواده را از بازخواست قانونی حفظ می‌کند.