حضرت آیت الله سبحانی با اشاره به این که خبر از غیب بر دو نوع است، گفت: علم غیب نخست ذاتی است و مخصوص خدا است که کم و کیفی ندارد ولی علم غیب دومی هم هست که آموزشی و از جانب خدا است، بنابراین علم غیب داشتن انبیاء و اولیاء با اختصاص داشتن این علم به خدا منافاتی ندارد.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله جعفر سبحانی، استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه در هفتمین برنامه چشمه معرفت که در ماه مبارک رمضان از شبکه اول سیما پخش می شود با بیان این که انبیاء و اولیاء می توانند از آینده پیش گویی کرده و خبر بدهند، اظهار داشت: از نظر روایات این مسأله قطعی است همچنانکه پیامبر به عمار یاسر فرمود: جمعیت ستمگری تو را می کشند و یا زمانی که پیامبر به حضرت علی(ع) فرمود: علی جان از آینده تو خبر می دهم که شقی ترین افراد تو را می کشد و محاسنت را به خون سرت خضاب می کند.

وی با تأکید بر این که گزارش از آینده مسأله ای روشن در حیات انبیاء نیز بوده است، ادامه داد: حضرت صالح(ع) به قوم خود فرمود: شما در خانه خود بعد از سه روز می میرید؛ این همان علم غیب است و انسان های پاکدامن از آم برخوردارند؛ حال شبهه می شود، در سوره نمل علم غیب را مخصوص خدا می داند آن جا که می گوید در آسمان ها زمین کسی که غیر از خدا علم غیب خبر ندارد، بنابراین اگر علم غیب منحصر به خدا است پس چطور انبیاء و اولیاء از آینده خبر می دهند؟.

حضرت آیت الله سبحانی با بیان این که علم غیب دو معنا دارد ابراز داشت: علم غیب ذاتی و از درون است، آموزشی نیست و حدی نداشته و از جایی نیامده است که این چنین علم غیبی موجود که به ذات است از آن خداوند است که از نظر کم و کیف محدود نیست؛ ولی علم غیب دیگری هم هست که از مقام بالا القا شده و برای انبیاء و اولیاء است پس آیات ناظر به علم غیب خداوند مربوطه به علم غیب نخست است.

وی افزود: شما سوره یوسف را نگاه کنید، در این سوره حضرت یوسف سرتا پا از غیب گزارش می دهد چراکه او به خاطر پاکدامنی که داشت از جانب خداوند علمی به او عنایت شد داد که از غیب خبر می داد که یکی از موارد آن تعبیر خواب آن دو نفر بود که خواب یکی را به نجات از زندان و خواب دیگری را به اعدام تعبیر کرد که عینا درست درآمد؛ این علم غیب آموزشی است و از جانب خدا به برخی انسان ها داده می شود.

استاد برجسته درس خارج با اشاره به این که عین همین شبهه به شخص امیرمؤمنان شده است، اضافه کرد: حضرت علی(ع) بعد از فتح بصره در مسجد بصره سخن گفت و از آینده خبر داد که همه شهر غرق می شود و فقط مسجد باقی می ماند که در این هنگام یک نفر سؤال کرد، آیا تو علم غیب داری؟ که حضرت فرمود: این علم غیبی که من دارم ذاتی نیست و من این را از پیامبر اکرم آموخته ام، این علم من محدود است.

وی در پایان تصریح کرد: جدای از پیامبران و اولیای الهی حتی برخی از علمای ما هم این چنین بودند، پاکدامنی پیشه می کردند و شب ها به وسیله نوافل به مقامات والایی رسیدند و از آینده خبر می دادند همچنان که استاد ما مرحوم آیت الله حجت مرگ خود را پیش بینی کرد و روز و ساعت آن را اعلام کرده بود.