دعوای لفظی در مجلس امت کویت (پارلمان) به حدی بالا گرفت که «مرزوق غانم» رئیس مجلس دستور پایان جلسه و تخلیه آن را داد.

به گزارش پرس شیعه ؛ وبگاه «العالم الیوم» گفت؛دعوا میان دو نماینده «علی الخمیس» و «حمدان العازبی» آغاز شد و سپس بقیه نمایندگان برای میانجیگری مداخله کردند.

زمانی که یک نماینده دیگر به نام «سلطان اللغیصم» سعی داشت العازمی را آرام کند؛ العازمی، اللغیصم را هل داد و اللغیصم نیز به سمت وی دمپایی پرتاب کرد.

دلیل این دعوا اختلاف نظر نمایندگان بر سر «قانون شهرداری‌ها» بود.