محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موق به معرفی گونه جدید بومی مخمری« Graphiola fimbriata  »از اولین عضو خانواده« Graphiolaceae » شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، در پژوهش مشترکی که توسط محققان کشورهای ایران، فرانسه و آلمان انجام گرفت، گونه جدید مخمری با عنوانGraphiola fimbriata توصیف شد که سویه ایرانی به عنوان عامل ایجاد آلودگی در نمونه های کشت بافت گیاهی جداسازی شده بود.

دکتر شقایق نصر، عضو هیات علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در خصوص این گونه جدید گفت: همه گونه های این جنس که تاکنون گزارش شده اند در طی سیکل جنسی خود، پاتوژن گیاهی محسوب می شوند و توانایی ایجاد بیماری در گیاهان Arecaceae  را دارا هستند و تعداد معدودی از اعضای جنس در سیکل غیر جنسی خود به صورت ساپروفیتیک رشد و تکثیر می نمایند.

وی افزود: دستیابی به این گونه جدید این فرضیه را قوت می بخشد که این گونه نیز باید برای رشد و تکثیر در سیکل جنسی خود به میزبان گیاهی نیاز داشته باشد. با توجه به اینکه گونه مورد بحث در مطالعات مستقلی در فرانسه و امریکا نیز مشاهده شده است بنظر می رسد انتقال میزبان گیاهی نقش مهمی در پراکنش این گونه مخمری در سراسر جهان داشته است.

 گونه مذکور در حال حاضر در سه مرکز کلکسیون جهان در ایران، آلمان و هلند =IBRCM۳۰۱۵۸T  CBS ۱۳۹۴۵T = DSM ۱۰۴۸۳۲T نگهداری می شود.