ترکیه گزارش گزارشگر پارلمان اتحادیه اروپا درباره این کشور را «غیرقابل قبول» خوانده و بدون هیچگونه پردازشی به این اتحادیه بازگرداند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از حریت دیلی، ترکیه گزارش گزارشگر پارلمان اتحادیه اروپا از این کشور را «غیرقابل قبول» خوانده و بدون هیچگونه پردازشی به این اتحادیه بازگرداند.

«سلیم ینل» نماینده دائم ترکیه در اتحادیه اروپا گزارش پارلمان اروپا از این کشور را که حاوی انتقادهای گسترده از آنکارا بود را بدون هیچگونه بررسی پس فرستاد.

حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه گزارش مذکور را که در ۱۴ آوریل با ۳۷۵ رای موافق در مقابل ۱۳۳ رای مخالف در پارلمان اروپایی به تصویب رسیده بود را غیرقابل قبول خوانده است.

در این گزارش از حزب حاکم ترکیه به خاطر پسرفت دموکراسی و حکومت قانون در ترکیه انتقاد شده است.

همچنین در این گزارش درباره افزایش خشونت ها در این کشور ابراز نگرانی شده است.