وزارت علوم مجوز تأسیس رشته کارشناسی ارشد عرفان اسلامی را در دانشگاه مذاهب اسلامی صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز پذیرش دانشجو در رشته «عرفان اسلامی» را در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه مذاهب اسلامی صادر کرد.

دانشگاه مذاهب اسلامی هرچند پیش‌ از این در قالب واحدهای درسی و در کنار فلسفه اسلامی به عرفان اسلامی نیز می‌پرداخت و در مقطع کارشناسی رشته فلسفه و عرفان اسلامی را پایه‌گذاری کرده بود اما جای خالی مطالعات در زمینه عرفان اسلامی همچنان خالی بود.

لذا پس از طی مراحل علمی و روند قانونی، موفق به اخذ مجوز رشته عرفان اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد از دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.