محققان کشور موفق به ارائه روشی برای درمان واریکوسل شدند که می تواند عوارض ناشی از بیماری را کاهش و توان جنسی مردان نابارور را افزایش دهد.

به گزارش پرس شیعه، واریکوسل یکی از علت های شایع ناباروری در مردان است که ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت مردان به آن مبتلا هستند. این بیماری با ایجاد استرس التهابی، استرس اکسیداتیو و کاهش پروتئین های اندوکرین بیضه، باعث کاهش اسپرماتوژنز می شود.

به همین دلیل استفاده از داروهای  آنتی اکسیدان، ضدالتهاب و تستوسترون ها می تواند درمانی برای این بیماری به حساب آید.

آسیب های حاصل از واریکوسل را می توان به سه گروه «اختلال در ارتباط اندوکرینی میان سلول ها لایدیک و سرتولی»، «اثر سایتوکینازی بر عوامل رونویسی و ژن های کدکننده» و «تغییرات مولکولی حاصل از استرس اکسیداتیو بر چرخه سلول» تقسیم کرد.

 برای بررسی ساز و کار درمان دارویی این سه آسیب، دکتر مزدک رازی و همکارانش پژوهشی را طراحی کرده اند که طی آن واریکوسل در حیوان مدل آزمایشگاهی ایجاد شد.

وی موفق به اجرای طرح «استفاده از آنتی اکسیدان، عوامل ضدالتهاب و تستوسترون به عنوان درمانی برای واریکوسل» شد.

نتایج این پژوهش نشان داد، استفاده از آنتی اکسیدان، عوامل ضدالتهاب و تستوسترون به عنوان درمانی برای واریکوسل می تواند عوارض ناشی از بیماری را کاهش و توان جنسی مبتلایان را افزایش دهد.

دکتر مزدک رازی استادیار گروه علوم پایه بخش جنین شناسی و بافت شناسی دانشگاه ارومیه است و در زمینه ناباروری مردان تحقیق می کند.