وزیر امور خارجه طی حکمی رئیس جدید مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی را منصوب کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه طی حکمی سید محمد کاظم سجادپور را بعنوان رئیس جدید مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه منصوب کرد.

سجادپور استاد تمام دانشکده روابط بین الملل بوده و پیش از این مسئولیت های سفیر در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و مشاور وزیر در امور راهبردی را برعهده داشته است.

وزیر امور خارجه همچنین طی حکمی هادی سلیمان پور رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی را بعنوان مشاور خود منصوب کرد.