برنامه حمایت تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو بر دو محور «ارتقای کیفیت تحقیقات» و «انجام تحقیقات مورد نیاز حال و آینده کشور» متمرکز شد.

به گزارش پرس شیعه، ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو برنامه حمایت تشویقی از فعالیت‎‌های پژوهشی فناوری‌نانو را از سال ۱۳۸۳ تا کنون اجرا کرده‌است. این  برنامه در راستای اهداف سند راهبرد ۱۰ ساله فناوری‌نانو (۱۳۸۴-۱۳۹۴) با هدف ترغیب و تشویق محققان برای ورود به حوزه فناوری‌نانو و به منظور پرورش سرمایه‌های انسانی متخصص برای توسعه این ‌فناوری در کشور انجام شده‌ است.

پس از تصویب سند دوم توسعه فناوری‌نانو (۱۳۹۴-۱۴۰۴) و رویکرد صنعتی این سند، برنامه حمایت تشویقی بر دو محور «ارتقای کیفیت تحقیقات» و «انجام تحقیقات مورد نیاز حال و آینده کشور» متمرکز خواهد شد.

بدین منظور ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو برنامه‌های جدید حمایت تشویقی از فعالیت‌های پژوهشی را بر اساس رویکردهای سند ۱۰ ساله دوم در دست تهیه دارد.

بر این اساس آیین نامه حمایت از چاپ مقاله در مجلات منتخب از سوی ستاد اعلام شده است. همچنین در سال ۱۳۹۷ تنها از پایان نامه‌های صنعتی-کاربردی حمایت می کند.