دانشگاه قم با مشارکت دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، کرسی ترویجی «تحلیلی از هویت معنا و استلزامات آن در تماشاگه عرفان (با نگاهی به اهمیت آن در زبان شناسی)» را برگزار می کند.

به گزارش پرس شیعه؛ دانشگاه قم با مشارکت معاونت خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، کرسی ترویجی «تحلیلی از هویت معنا و استلزامات آن در تماشاگه عرفان (با نگاهی به اهمیت آن در زبان شناسی)» را با سخنرانی مهدیه سادات مستقیمی و نقادی احمد عابدی و عباس ایزدپناه برگزار می کند.

علاقه مندان برای حضور در این جلسه می توانند روز سه شنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به تالار اندیشه دانشگاه قم مراجعه کنند.