آنچه در منابع دینی در خصوص دنیا بیان شده، در واقع نکوهش نگاه و تعلق و حب ما به دنیا است؛ اولین مرتبه خطرناک حب دنیا آن است که انسان را از وظایف واجب خود باز دارد.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله مصباح یزدی شب گذشته در درس اخلاق خود در دفتر رهبری در قم، گفت: دنیا فی نفسه امری نکوهیده نیست، بلکه رفتار و موضع ما با عالم مورد بحث است.

ایشان افزود: این که انسان هدف های دنیوی در ذهن بیاورد و روی آنها سرمایه گذاری و خود را وقف آن کند با نگاه ابزاری که می توان به دنیا داشت که از دنیا به جایگاه بالاتری دست یابیم، با هم متفاوت است.

آیت الله مصباح یزدی خاطرنشان کرد: آنچه در منابع دینی در خصوص دنیا بیان شده، در واقع نکوهش نگاه و تعلق و حب ما به دنیا است؛ اولین مرتبه خطرناک حب دنیا آن است که انسان را از وظایف واجب خود باز دارد.

رئیس موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره) گفت: حب دنیا باعث می شود که امر مقدسی برای انسان باقی نمی گذارد و طرف سعی می کند که همه چیز را انکار کند که در نهایت به انکار خدا می رسد که از مصادیق آن می توان به فرعون اشاره کرد.

این استاد حوزه بیان کرد: در نهج البلاغه بیان شده است که خداوند زندگی این دنیا را برای مابعد ما قرار داده است؛ حال این سوال مطرح شده که آیا ما برای دنیا خلق شده ایم یا دنیا برای ما؟ برخی دیگر این سوال را به شکل دیگری مطرح می کنند که آیا دین برای ما خلق شده است یا ما برای دین؟ و می خواهند به این پاسخ برسند که دین برای ما خلق شده است و هدف آنها بی علاقه کردن ذهنیت مردم نسبت به دین است.

ایشان افزود: دین پاسخ می دهد که ما برای آخرت خلق شده ایم و غایت و هدف نهایی انسان در آخرت است و این دنیا هدف ما نیست، بلکه برای ما خلق شده است تا از این مسیر به آخرت برسیم.

آیت الله مصباح یزدی خاطرنشان کرد: اگر آخرت نبود، وجود دنیا لغو بود، زیرا این بحث در قرآن کریم نیز بیان شده است؛ خداوند می فرماید که چگونه تصور می کنید که دنیا را عبث آفریدیم و بازگشتی از شما به سوی ما نیست؟

ایشان گفت: اگر اعمال انسان در دنیا نبود، هیچ انسانی نمی توانست رحمت عالیه ای که قرار است در آخرت بگیرد را کسب کند؛ اگر این دنیا نبود انسان نمی توانست به بهشت برسد.

این استاد حوزه بیان کرد: پیامبر اکرم (ص)بیان کردند که از جوانی برای پیری خود توشه بردارید؛ امام خمینی(ره) بیان می کردند که تا جوان هستید عبادت و خدمت کنید، زیرا زمانی که پیر می شوید دیگر این کارها از شما بر نمی آید.

ایشان افزود: اگر انسان در این دنیا کاری برای آخرت نکرد، نمی تواند به آینده امیدوار باشد؛ در منابع دین بیان شده، اگر کسی می خواهد در آخرت سلامت باشد، باید این سلامت را در دنیا کسب کند.

آیت الله مصباح یزدی خاطرنشان کرد: نجات در کاری که مربوط به دنیا است ایجاد نمی شود؛ اگر انسان بخواهد از بدبختی و شقاوت و ناهنجاری ها نجات پیدا کند، نباید انتظار داشته باشد که با کارهایی که برای دنیا انجام می دهد نجات یابد.

ایشان گفت: در نهج البلاغه بیان شده، مسایلی که برای دنیا کسب شد با مرگ از دست انسان می رود، ولی حساب آنها می ماند؛ یعنی خانه برای انسان نمی ماند، ولی راهی که آن خانه را به دست آورده ایم مورد حساب واقع می شود.

رئیس موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره) بیان کرد: در این خطبه بیان شده، اگر انسان برای آخرت کار کرد و نیت این کار برای آخرت باشد در حساب ذخیره انسان می ماند و همین عمل نیز برای انسان خواهند ماند.

وی افزود: امام علی(ع) بیان کردند که دنیا کمک خوبی برای آخرت است یعنی برای اینکه از آخرت خود بهره ببینید، این دنیا کمک خوبی است، زیرا همه دلبستگی های دنیایی انسان از انسان گرفته می شود و اگر خطایی هم رفته باشیم، باید عذاب بکشیم ولی اگر به خوبی از فرصت دنیا استفاده کرده ایم خیر آن را در آخرت می بینیم.