وزارت امور خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه سلب تابعیت از رهبر دینی بحرین امید به اصلاح امور از طریق گفتگو را از بین می برد به دولت آن کشور توصیه کرد به این قبیل برخوردها پایان دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت از آیت الله شیخ عیسی قاسم و تشدید رویکردهای امنیتی علیه رهبران دینی و ملی، ضدیت با اعتقادات و مبانی دینی و دستبرد به اموال و وجوهات شرعی مردم بحرین را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه این اقدامات، امید به اصلاح امور از طریق گفتگو و روش های مسالمت آمیز را از بین می برد به دولت بحرین توصیه می کند با پایان دادن به برخوردهای فراقانونی، از تخریب همه پلهای ارتباط با مردم و رهبران میانه روی این کشور پرهیز و با پذیرش واقعیت های کشور و برگزاری گفتگوهای جدی ملی به بحران جاری در بحرین خاتمه دهد.