روزنامه انگلیسی گاردین گزارشی را از وضعیت فاجعه آمیز و وخیم پناهجویان درمراکز بازداشت دراسترالیا با استناد به اظهارات و تجربه شخصی یک روانشناس معروف منتشر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ گاردین به نقل از ” پل استیوانسون ” روانشناس معروف نوشت که وی بیش از چهل سال ازعمر خود را درزمینه کاهش درد و رنج پناهجویانی صرف کرده است که انواع مختلف فاجعه ها و جنگ و کشتار را متحمل شده اند.

استیوانسون گفت ” درجریان تجربه عملی خود در مراکز بازداشت پناهجویان ، انواع درد و رنج های انسانی را متحمل شده است، اما هرگز شاهد گرفتاری ها و مشکلاتی بدتر و فجیع تر از مشکلات پناهجویان در مراکز بازداشت در جزایر مانوس و ناورو دراسترالیا نبوده است.

به نوشته گاردین، استیوانسون در سال ۲۰۱۵ ، ۱۴ بار به جزایر مانوس و ناورو منتقل شده است و دراین جزایر، ۱۵۰۰ پناهجو هستند که از طریق دریا عازم استرالیا شده اند.

استوانسون درزمینه کمک به نیروهای گارد وابسته به شرکت امنیتی ویلسون برای انجام بهتر وظایف آن ها فعالیت می کرده است.

وی گفت که دولت استرالیا به عمد پناهجویان را درمعرض شدیدترین آسیب های روانی قرار داده که وی طی ۴۳ سال از فعالیت وی شاهد آن بوده است.

گاردین نوشت که درجریان گزارش های روزانه در مراکز بازداشت پناهجویان دراسترالیا قرار گرفته و موارد بسیاری از تلاش برای خودکشی را مشاهده کرده که در برخی اوقات، موارد خودکشی به ۶ مورد در روز رسیده است.

به گفته این روانشناس معروف، تکرار این گونه تلاشها برای خودکشی در روز باعث می شود که مردم فجیع بودن وخطرناک بودن وضعیت را احساس کنند.