استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه عده‌ای تصور می‌کنند که رفاه و آسایش در کمی جمعیت و فرزند کم است، گفت: آیات قرآن کریم کثرت جمعیت را از نعمت‌های خداوند بر مؤمنان می داند.

به گزارش پرس شیعه؛ خانم رانی زنجانی، استاد حوزه علمیه قم، ظهر امروز در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت معصومه(س) با بیان اینکه عده‌ای تصور می‌کنند که رفاه و آسایش در کمی جمعیت و فرزند کم است، گفت: آیات قرآن کریم کثرت جمعیت را از نعمت‌های خداوند بر مؤمنان می داند.

وی افزود: داشتن فرزند کم و رفاه ناشی از کمی جمعیت از حیله و ترفندهای شیطان به مؤمنان است زیرا شیطان به این وسیله می‌خواهد مسیر حق را خالی از رهرو و یاور کرده و از سوی دیگر این نگرش موجب نوعی شرک خفی به خداوند است.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: کسانی که از ترس فقر فرزند دار نمی‌شوند خود را از دایره رحمت خداوند خارج می‌کنند زیرا بنابر رهنمود آیات قرآن این خداوند است که روزی انسان را تکفل کرده و کسی که به خاطر ترس از فقر فرزند دار نمی‌شود رازق بودن خداوند را منکر شده است.

خانم رانی زنجانی با اشار ه به اینکه کمی جمعیت حیات سیاسی و اجتماعی یک قوم و گروه را تهدید می‌کند، گفت: بهتر است در حال حاضر که جمعیت کشور رو به پیری نهاده است جوانان با ازدواج به‌موقع و فرزندار شدن دین خدا را یاری کرده و از مشکلات اقتصادی نهراسند زیرا فرزند دار شدن موهبت و رحمت الهی را برای بندگان به دنبال دارد.

وی با تأکید بر اینکه بهتر است نیکی به پدر و مادر را بی ‏واسطه و به دست خود انجام دهیم، افزود: پدر و مادر سالمند را به آسایشگاه نبریم، بلکه نزد خود نگهداریم زیرا با این کار رحمت و مغفرت الهی مانند یک دریای بی پایان انسان را در برگرفته و موجب عاقبت به خیری انسان می شود.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: حسد یکی از خصلت‌های رذیله برای انسان است و حسد ابلیس، چشم حقیقت بین او را بست و موجب شد که خاک و گل بودن آدم را ببیند ولی روح الهی حضرت آدم(ع) را نبیند.

خانم رانی زنجانی با اشاره به اینکه دروغ ظلم است و دروغگو ظالم تصریح کرد: کسی که به خدا دروغ ببند در میان ظالمان از همه ظالم‏تر است.

وی افزود: غارنشینى در فضاى توحید، بهتر از شهرنشینى در فضاى شرک است و این موضوع اهمیت هجرت از مکان و محیط فساد را به مکان مناسب نشان می دهد.