شماری از مسلمانان هند با تجمع در برابر سفارت بحرین در دهلی نو، به سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه در سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین اعتراض کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رسانه های مقاومت، موج محکومیت اقدام رژیم آل خلیفه بحرین در سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور، به هندوستان رسید.

بر اساس این گزارش شماری از مسلمانان هند با حضور در برابر سفارت بحرین در «دهلی نو» به سیاست های سرکوبگرانه آل خلیفه در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم اعتراض کردند.

سران رژیم بحرین روز دوشنبه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را سلب کردند که موجب برانگیختن خشم مردم و جریان های سیاسی مختلف در این کشور و دیگر نقاط جهان شد.