انتخابات امروز انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا و حاشیه های آن سوژه روز کاریکاتوریست ها شد.