نتایج ارزشیابی سال ۹۶ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی منتشر شد.

به گزارش شیعه پرس، ارزشیابی سال ۱۳۹۶ مراکز تحقیقات علوم پزشکی در گروه‌های دارای ردیف مستقل بودجه بالینی، ردیف مستقل بودجه بیومدیکال، مراکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از سه سال فعالیت، مراکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از سه سال فعالیت، مراکز تحقیقات بیومدیکال فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از سه سال فعالیت، مراکز تحقیقات بیومدیکال فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از سه سال فعالیت، مراکز تحقیقات بیومدیکال فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از سه سال فعالیت انجام شده است.

در گروه مراکز تحقیقات علوم پزشکی دارای ردیف مستقل بودجه بالینی تعداد ۳۰ مرکز در ارزشیابی حضور دارند که رتبه اول به مرکز غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص دارد.

در گروه مراکز تحقیقات دارای ردیف مستقل بودجه بیومدیکال تعداد ۲۱ مرکز در ارزشیابی حضور دارند که رتبه اول به مرکز علوم کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اختصاص دارد.

همچنین در گروه مراکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از سه سال فعالیت از میان ۲۷۱ مرکز تحقیقاتی حاضر در ارزشیابی رتبه اول به مرکز بیماری‌های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص یافته است.

در گروه مراکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از سه سال فعالیت تعداد ۱۰۱ مرکز ارزشیابی شده اند که رتبه اول به مرکز تغذیه در بیماری‌های غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تعلق دارد.

در گروه مراکز تحقیقات بیومدیکال فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از سه سال فعالیت تعداد ۲۳۳ مرکز مورد ارزشیابی قرار گرفته اند که رتبه اول به مرکز بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اختصاص دارد.

همچنین تعداد ۶۹ مرکز در گروه مراکز تحقیقات بیومدیکال فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از سه سال فعالیت ارزشیابی شدند که رتبه اول به آنالیز دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اختصاص یافت.

بیشتر بخوانید.....
زنبور عسل صورت سیاه و سفید انسان را شناسایی می کند

توضیح اینکه در امتیاز ارزشیابی و نمره Z سال ۱۳۹۶ مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی در بخش برونداد پژوهشی تعداد مقالات مراکز تحقیقات به تفکیک نوع مقاله، تعداد کل مقالات، تعداد خلاصه مقالات، تعداد کتاب، امتیاز خام برونداد و امتیاز تراز شده در نظر گرفته شده است.

همچنین در بخش مقالات کیفی (Q۱) تعداد مقالات کیفی و امتیاز تراز شده، در بخش همکاری بین المللی تعداد مقالات (IC) و امتیاز تراز شده، در بخش استنادات نیز تعداد کل استنادات به مقالات ۵ ساله به همراه امتیاز تراز شده، در شاخص h نیز میزان شاخص h و امتیاز تراز شده آن محاسبه شده است.

در نهایت هر مرکز دارای یک امتیاز کل و یک نمره Z است.

جدول خلاصه مراکز برتر در میان تمام گروه‌های بالینی و بیومدیکال دانشگاه‌های علوم پزشکی

گروه با ردیف بودجه بالینی با ردیف بودجه بیومدیکال فاقد ردیف بالینی بالای ۳ سال فاقد ردیف بالینی زیر ۳ سال فاقد ردیف بیومدیکال بالای ۳ سال

فاقد ردیف بیومدیکال زیر ۳ سال

مرکز غدد و متابولیسم علوم کاربردی دارویی بیماری‌های غیر واگیر تغذیه در بیماری‌های غدد بیوتکنولوژی آنالیز دارویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران تبریز تهران شهید بهشتی مشهد تبریز
برونداد پژوهشی (امتیاز تراز شده) ۲۵۰.۰۰ ۲۵۰.۰۰

۱۴۰.۶۶

۱۸۱.۹۰ ۲۵۰.۰۰ ۲۵۰.۰۰
مقالات کیفی (تعداد مقالات) ۵۷ ۱۳۷ ۲۸ ۲۴ ۶۴ ۴۳
همکاری بین المللی (تعداد مقالات) ۳۶ ۶۷ ۳۲ ۳ ۹۷ ۴۰

استنادات (تعداد کل استنادات به مقالات ۵ ساله)

۵۰۵۵

۳۷۰۳

۴۵۸۰

۳۰۸ ۲۹۶۹ ۵۶
شاخص h ۶۱ ۵۱ ۳۸ ۱۴ ۵۵ ۶
امتیاز کل ۱۰۲۹.۰۹

۱۱۳۳.۶۱

۸۷۶.۶۶

۹۳۱.۵۶ ۱۰۳۸.۳۷ ۷۶۴.۴۲
نمره Z ۳.۳۷ ۳.۴۳ ۶.۳۳ ۴.۸۱ ۶.۷۷ ۳.۴۲