نتایج کنونی شمارش آراء در هشت حوزه انتخابیه انگلیس از برتری هواداران «خروج» از اتحادیه اروپا حکایت می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه تلگراف؛ در حالیکه روند شمارش آراء در هشت حوزه انتخابیه انگلیس همچنان ادامه دارد، اما ارقام از پیروزی حامیان «خروج» بر رقیب خود خبر می دهد.

نتایج فعلی آرای شمارش شده در این هشت حوزه انتخابیه به شرح ذیل است:

شمال شرق: ۴۱.۴ درصد به «ماندن» در مقابل ۵۸.۶ درصد به «خروج»/ پیشتازی حامیان «خروج»
شمال غرب: ۴۶.۳ درصد به «ماندن» در مقابل ۵۳.۷ درصد به «خروج»/ پیشتازی حامیان «خروج»
یورکشایر و هامبر: ۴۲.۳ درصد به «ماندن» در مقابل ۵۷.۷ درصد به «خروج»/ پیشتازی حامیان «خروج»
میدلند شرقی: ۴۱.۱ درصد به «ماندن» در مقابل ۵۸.۹ درصد به «خروج»/ پیشتازی حامیان «خروج»
میدلند غربی: ۴۱.۲ درصد به «ماندن» در مقابل ۵۸.۸ درصد به «خروج»/ پیشتازی حامیان «خروج»
شرق: ۴۳.۵ درصد به «ماندن» در مقابل ۵۶.۵ درصد به «خروج»/ پیشتازی حامیان «خروج»
جنوب شرق: ۴۸.۱ درصد به «ماندن» در مقابل ۵۱.۹ درصد به «خروج»/ پیشتازی حامیان «خروج»
جنوب غرب: ۴۷.۸ درصد به «ماندن» در مقابل ۵۲.۲ به «خروج»/ پیشتازی حامیان «خروج».