ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول رئیس جمهور افغانستان از تقسیم قدرت بین رهبران دولت وحدت ملی افغانستان انتقاد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «خاورمیانه»، ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول رئیس جمهور افغانستان از تقسیم مساوی قدرت بین رهبران دولت وحدت ملی افغانستان ابراز نگرانی کرده و مشکلات موجود در افغانستان را وابسته به همین معضل می داند.

ژنرال دوستم گفت: تقسیم قدرت به صورت ۵۰ و ۵۰ بین رهبران دولت وحدت ملی افغانستان مشکل عمده ای است و افغانستان را از مسایل موجود نجات نمی دهد.

به گفته وی، به دلیل همین تقسیم قدرت است که پلیس و ارتش افغانستان سیاسی شده اند و اگر قرار باشد جابجایی در رده های امنیتی صورت بگیرد رهبران دولت وحدت ملی خود در این باره تصمیم گیری می کنند.

دوستم در ادامه افزوده است: چرا هماهنگی بین نیروهای امنیتی وجود ندارد، به عنوان معاون اول رئیس جمهور می گویم که مشکل از ماست، چرا پلیس و ارتش سیاسی شده اند؟

معاون اول رئیس جمهور افغانستان در ادامه تصریح نمود: از ابتدا مخالف تقسیم قدرت بوده ام و بارها گفته ام که اگر «عبدالله عبدالله» رئیس دولت وحدت ملی افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری پیروز می شد، تیم «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان باید اوپوزیسیون می بود و اگر اشرف غنی در انتخابات به پیروزی می رسید، عبدالله باید در نقش اوپوزیسیون باقی می ماند.

دوستم در ادامه تاکید کرده است: در تقسیم قدرت تا حال سهمی نگرفته و هیچ سهمی از دولت را به خود اختصاص نداده است؛ چون تا حال هیچ کدام از معاونین وزارتخانه های کشور و دفاع از جناح و قوم وی نبوده اند و حتی یکی از سفیران افغانستان در کشورهای خارجی از قوم ازبک نیست.

وی به رهبران دولت افغانستان اخطار داد که اشتباه دولت های گذشته را تکرار نکنند و به دنبال محو دوستم نباشند؛ چون دوستم به فکر جایگاه و مقام دولتی نیست.