کتاب «بنیان‌های فکری جامعه‌شناسان غرب و متفکران اجتماعی اسلامی» نوشته سید سعید زاهد زاهدانی و مریم مؤمنی به همت مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، کتاب «بنیان‌های فکری جامعه‌شناسان غرب و متفکران اجتماعی اسلامی» نوشته سید سعید زاهد زاهدانی و مریم مؤمنی است که با هدف بررسی مبانی جهان‌بینی و جهان‌شناسی اندیشمندان جامعه‌شناسی تمدن سکولار غرب و تمدن اسلامی به رشته‌ی تحریر درآمده تا از این رهگذر اختلافات زیربنایی و روبنایی این نظریه‌پردازان را مشخص نماید.

کتاب بنیان‌های فکری جامعه شناسان غرب و متفکرین اجتماعی اسلامی ارائه کننده یک تحقیق بنیادی است. در این کتاب نویسندگان چهار مفهوم زیربنایی در تفکر اجتماعی را در نظر گرفته و اندیشمندان کلاسیک و معاصر تمدن مدرن غرب را با اندیشمندان اسلامی مورد مقایسه قرار داده‌اند. این چهار مفهوم عبارت اند از: عالم تکوین، تاریخ، جامعه و انسان.

در این مطالعه تطبیقی، محدوده زیربنای فکری نویسندگان مورد بررسی مشخص شده و جولانگاه فکری هر یک معرفی گردیده است. در نتیجه معلوم می‌شود که محدوده دنیای فکری اندیشمندان غرب، جهان مادی، و زمینه فکری اندیشمندان اسلامی، جهان قابل مشاهده و عالم غیب است.

از این رو می‌توان گفت گستره اندیشه اجتماعی اندیشمندان اسلامی وسیع‌تر از متفکرین غربی است. در غرب منتهای اندیشه تا اوج ملموس انسانیت انسان و جامعه پیش می‌رود و محدوده تفکر اسلامی تا ابعاد الهی انسان و جامعه و فوق آن پرواز می‌نماید. البته اندیشمندان اسلامی ساکن در تمدن مدرن در این خصوص از اوج پرواز کمتری برخوردارند.