شورای عالی انتخابات ترکیه درخواست حزب‌ حاکم در این کشور برای ابطال انتخابات استانبول را رد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، شورای عالی انتخابات ترکیه امروز سه شنبه درخواست حزب حاکم عدالت و توسعه در این کشور برای ابطال نتایج انتخابات شهرداری استانبول را رد کرد.

این در حالیست که ۲۷ فروردین ماه رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه شکایت حزب متبوعش را در خصوص انتخابات استانبول به شورای عالی انتخابات ارائه کرد.

علی احسان یاووز معاون رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه درخواست این حزب را درباره لغو و یا برگزاری مجدد انتخابات شوراها در استانبول همراه با ۳ کیف پر از مدارک و مستندات مرتبط به شورای عالی انتخابات ارائه کرد.