یک روزنامه آمریکایی حمله این کشور به عراق و سرنگونی صدام را دلیل خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و همچنین تمام حوادثی دانست که این روزها گریبانگیر جهان است.

به گزارش پرس شیعه؛ واشنگتن پست”، نوشت، حمله بی نتیجه به عراق و سرنگونی نظام صدام دیکتاتور عراق، سرآغاز تمام حوادث و نقطه شروع آنها بوده است. پس از آن، بحران مالی در جهان و سپس درگیری های شدید جاری در خاورمیانه به وقوع پیوستند.
این روزنامه می نویسد: انگلیس نیز به تبعیت از امریکا در حمله به عراق و سرنگونی حکومت صدام سهیم است. این دو کشور با این اقدام، کل خاورمیانه را دستخوش جنگ و ناآرامی کردند. این بحران ها گریبان اروپا را هم گرفت و واشنگتن هیچ کاری برای مهار بحران نکرد.
این روزنامه خاطرنشان کرد: امریکا برای نجات اروپا از بحران رکود اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ گریبانگیر این قاره شد، کاری نکرد. همچنین برای حل بحران بدهی یونان قدمی برنداشت کما اینکه کمکی به حل بحران شدید پناهجویان که اخیرا قاره اروپا را درنوردید، نکرد.
واشنگتن پست در پایان می نویسد: امریکا نتوانست ثبات را به خاورمیانه برگرداند همچنین کمکی به حل بحران های اخیر در اروپا نکرد.