مفتی مصر درباره اندازه ریش و سبیل براساس فتوای علمای مختلف اهل سنت از گذشته تاکنون نظر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ شوقی علام مفتی مصر اعلام کرد: ریش به موئی که روی گونه و چانه می روید، گفته می شود و تعدادی از اصحاب پیامبر اسلام (ص) از جمله ابن عمر احادیثی درباره جواز بلند کردن ریش روایت کرده اند که در یکی از این احادیثِ موجود در کتاب بخاری آمده است ” با بلند کردن ریش و تراشیدن سبیل (بٌروت) ، خود را از مشرکین متمایز کنید”
مفتی مصر در پاسخ به پرسشی درباره بلند کردن یا تراشیدن ریش گفت: برخی از علمای اسلام از جمله النووی شافعی مخالف تراشیدن ریش هستند ولی برخی از علمای مذاهب حنفی و حنبلی بر لزوم کوتاه کردن ریش در صورت گذشتن از حد کف دست تأکید می کنند .
شوقی افزود : برخی علما قائل به حرام بودن و برخی دیگر قائل به مکروه بودن تراشیدن ریش هستند.علمای حنفی ، مالکی ، حنبلی و علمای قدیم مذهب شافعی قائل به حرام بودن تراشیدن ریش هستند ولی علمای معاصر مذهب شافعی قائل به مکروه بودن تراشیدن ریش هستند و معتقدند که تراشیدن ریش گناه نیست و تراشیدن یا نتراشیدن ریش در حکم چیزهائی همچون خضاب کردن است .
مفتی مصر سرانجام نظر قطعی خود را چنین بیان می کند : یکی از اصول شرعی اینست که فقط انجام دادن هر کار حرام یا ترک هر کار واجبی که مورد اجماع علما باشد ، گناه است و انجام دادن کاری که مورد اجماع علما نیست ، گناه نمی باشد و در چنین شرایطی فرد می تواند از علمائی که انجام آن کارِ مورد اختلاف را گناه نمی دانند ، تقلید کند.