رئیس پارلمان اروپا در یادداشتی در روزنامه فرانکفورترآلگماینه درخواست کرد تا کمیسیون اروپا به دولت اروپایی تبدیل شود.

به گزارش پرس شیعه؛ «مارتین شولتز» در یادداشتی در روزنامه آلمانی فرانکفورترآلگماینه با اشاره به موضوع برگزیت نوشت: بروکسل باید از مداخله در امور داخلی کشورهای اروپایی بپرهیزد، زیرا مردم هر کشوری حق انتخاب و رای دارند.

شولتز با بیان اینکه اکنون زمان آن رسیده تا کمیسیون اروپا به دولت اروپایی تبدیل شود، افزود: تشکیل یک مجلس عوام در پارلمان اروپا شامل نمایندگانی از کشورهای عضو این اتحادیه از طرف این دولت واقعی اروپایی می تواند موثر واثع شود.

رئیس پارلمان اروپا در ادامه با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا نباید در اموری دخالت کند که می تواند در سطح ملی و منطقه ای تنظیم شود، تصریح کرد:اتحادیه اروپا باید روی مسائلی تمرکز کند که کشورهای اروپایی تنها به صورت مشترک می توانند از عهده آن برآیند.