سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه گفت: قزاقستان قادر است در شرایطی که صحنه جهانی با بحران های مختلف مواجه می باشد نقش مثبتی در شورای امنیت سازمان ملل ایفاء نماید.

به گزارش پرس شیعه؛ بهرام قاسمی سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص عضویت قزاقستان در شورای امنیت سازمان ملل اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرفیت های قزاقستان از عضویت این کشور در شورای امنیت سازمان ملل حمایت کرد .

بهرام قاسمی ضمن استقبال از عضویت قزاقستان در ادامه گفت: این کشور برای دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شده و اولین کشور از منطقه آسیای مرکزی است که به عضویت غیر دائم شورای امنیت ورود پیدا نموده است.

قزاقستان قادر است در شرایطی که صحنه جهانی با بحران های مختلف مواجه می باشد نقش مثبتی در شورای امنیت سازمان ملل ایفاء نماید.