مشاور سیاسی ترامپ اعلام کرد که او توافق هسته‌ای با ایران را لغو نخواهد کرد اما برنامه دیگری برای آن دارد.

به گزارش پرس شیعه؛ ولید فارس”، مشاور سیاسی دونالد ترامپ، گفت اگر او به ریاست جمهوری آمریکا برسد، توافق هسته ای با ایران را لغو نمی کند.
فارس افزود این توافق، با شکل کنونی، مورد قبول ترامپ نیست و به همین دلیل به تمام بندهای آن پایبند نخواهد ماند. ترامپ معتقد است که می توان با کمک قانون گذاران، این توافق را بهبود بخشید. فارس، همچنین، گفت ترامپ به احتمال فراوان این توافق را به کنگره خواهد فرستاد تا در آن بازنگری شود. مشاور ترامپ تاکید کرد که او قصد دارد مستقیما با ایران و هم¬ پیمانانش گفتگو کند.
مواضعی که مشاور ترامپ دربارۀ توافق هسته ای به او نسبت داده است، کاملا با تهدیدهای گذشتۀ او دربارۀ پاره کردن توافق، تفاوت یافته است. اگر دیدگاه منسوب به ترامپ درست باشد، باید آن را تغییری جدی در برناه های او برای سیاست خارجی و یک عقب نشینی آشکار در برابر ایران و حامیان توافق هسته ای دانست.