معاون رئیس شورای نظامی حاکم بر سودان مدعی شد که نظامیان طمع و چشمداشتی به قدرت ندارند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از النشره، محمد حمدان دقلو معروف به حمیدتی معاون رئیس شورای نظامی حاکم بر سودان گفت: پراکندن تحصن، دامی برای نیروهای واکنش سریع بود.

وی افزود: ما باید از دروسی که در اطرافمان گذشت استفاده کنیم. ماموریت اصلی ما امنیت سودان است.

دقلو تاکید کرد: ما آماده تحویل دولت امروز قبل از فردا هستیم (یعنی در اسرع وقت آماده تحویل قدرت هستیم). ما به دنبال برگزاری انتخابات شفاف در سودان هستیم و مانعی برای نظارت بین المللی یا آفریقایی وجود ندارد. احزاب ریشه دار باید آماده مسئولیت پذیری در کشور شوند.

وی مدعی شد: ما طمع و چشمداشتی به قدرت نداریم و از هرج و مرج در سودان هراس داریم.